Reenkarnasyon

Reenkarnasyon

Reenkarnasyon, insan ruhunun ölümden sonra göç ederek başka bedende yeniden dünyaya gelmesi olarak bilinmektedir. Daha çok Asya inançlarında görülen bu durum, günümüzde dünyaya yayılmış bir haldedir. Reenkarnasyon olayına inanan dünya üzerinde bir milyardan fazla insan bulunmaktadır. Reenkarnasyon kavram son derece eskidir. Eski olmasının yanı sıra geçmişte birçok toplumun yaşantısını da etkilemiş olan bir inançtır. Yapılan incelemeler ve bulgulara göre birçok bilinen dini alan (İslamiyet de dahil olmak üzere) reenkarnasyon kavramının etkisinde kalmıştır.

İnanışlara ve Toplumlara Göre Reenkarnasyon

Dünya üzerinde bilinen birçok toplum ve din reenkarnasyonu farklı şekillerde yorumlayarak, kültürleri arasında yer vermişlerdir. Bunlardan en bilinenleri şunlardır;

Şamanizme göre reenkarnasyon: Şamanizm Asya'da Türk din kültürünün en önemli parçalarından birisidir. Şamanizmde ölümle ilgili olarak pek çok önemli olay üzerine durulmaktadır. Ölenlerin ruhlarının öte alemlere gittiğinin kabul edilmesi de bunların başında gelmektedir. Şamanizme göre insanın üç ruhu vardır. Öldükten sonra bu üç ruhun ayrı ayrı yerlere gittiğine inanılmaktadır. Biri mezarda bedenle kalmakta, biri ruhlar alemine gitmekte ve diğeri de göğe çıkmaktadır. Bu durumla birlikte ruhların gölgeler diyarına giderek yaşamlarına burada devam ettiklerine dair bir inanış vardır. Bu inanışla birlikte ruhun istediğinde tekrar doğabileceğine inanılmaktadır. Bu da bir anlamda Şamanizmde reenkarnasyon inancının olduğunu göstermektedir.

Taoizme göre reenkarnasyon: Asya'nın en önemli düşünce ve tapınma biçimlerinden olan Taoizmde reenkarnasyon ile ilgili belgeler üzerinden bilgi elde edilmektedir. Han sülalesi dönemine ait belgelerden elde edilen bilgilere göre hükümdar Lao Zi'nin beş farklı dönemde hükümdarlık yaptığı söylenmektedir. Bu durumun da reenkarnasyon olayıyla gerçekleştiğine inanılmaktadır.

Grek kültürüne göre reenkarnasyon: Batı kültürünün temel yapı taşlarından olan Grek kültüründe reenkarnasyon ruhlar göçü olarak adlandırılmıştır. Tarihçi Heredot'un yaptığı araştırmalar sonucunda bu inanışın Grek kültürüne Mısır'dan geldiği düşünülmektedir. Pisagor döneminde öğrenildiği tahmin edilen bu inanışın, sonraki zamanlarda Sokrak ve Platon gibi ünlü düşünürleri de etkilediği görülmektedir. Hatta Pisagor ve Platon reenkarnasyon ile ilgili insiyatik eğitim uygulayarak açıklama yapmaya çalışmışlardır. Bunların yanı sıra eski döneme ait birçok kaynakta Pisagor'un önceki yaşamına dair her şeyi hatırladığı yazılmaktadır. Reenkarnasyonun Antik çağdaki temel taşı olacak olan Orfecilik ve Pisagorculuk da bu olaylar üzerine ortaya çıkmıştır. Platon'un Şölen adlı eserinde reenkarnasyon hakkında bilgi vermesi ünlü düşünürün reenkarnasyona önem verdiğinin bir göstergesidir. Orfecilik ve Pisagorculuk sonraki dönemlerde Roma kültürünü de etkilemiştir.

Hıristiyanlığa göre reenkarnasyon: Dünyadaki en yaygın dinlerden olan Hıristiyanlık da reenkarnasyon konusunda farklı bir bakış açısı ortaya koyarak yeni düşünce tarzaları ortaya çıkarmışlardır. Bu düşünce tarzları arasından Teofozi en ön plana çıkanıdır. Geçmişteki reenkarnasyon inancına göre fikirlerini dile getiren bu grubun düşünürleri, ruhların göç etmesi olayının her zaman var olabileceğini söylemişlerdir. Reenkarnasyon kavramına ilişkin yapılan araştırmalar, ortaya atılan fikirler ve yazılan kaynaklar Roma döneminde iç karışıklıkların çıkmasına dahi neden olmuştur. Bunun temel kaynağı reenkarnasyon inancının ilk defa Hıristiyanlıkta ortaya çıktığı inancının yayılmaya çalışılması ve bu doğrultuda eski kaynak eserlerin yanlış şekilde çevrilmesidir. Bu çevirilerin sonraki dönemde sansürlenmesi de beraberinde politik sorunları getirmiştir. Reenkarnasyon Hıristiyanlıkta kiliseler arası çatışmaların çıkmasına da neden olmuştur. Reenkarnasyonla ilgili olarak ön palan çıkan teozoflar, reenkarnasyonun ilk defa Hıristiyanlıkta ortaya çıktığını ispatlamak için İncil'den de örnekler vermişlerdir. Ancak bu görüş Katolikler başta olmak üzere birçok kesim tarafından reddedilmiştir.

Yahudiliğe göre reenkarnasyon: Reenkarnasyon inancı Yahudilikte yer almayan bir kavramdır. Çünkü Musevilikte kıyamet inanışı yer almaktadır. Bu inanış doğrultusunda reenkarnasyon doktrini reddedilmektedir. Ancak Yahudilikte yer alan bazı inanışlar ve rivayetler biraz da olsa reenkarnasyon ile bir şeyleri açıklamanın yapıldığı görülmektedir. Musevilik inancına göre Adem peygamberin önce Nuh, son İbrahim daha sonra da Musa peygamber olarak dünyaya geldiği söylenmektedir. Bu inanış da reenkarnasyon kavramının kısmi ölçüde varlığını göstermektedir.

İslamiyete göre reenkarnasyon: Kıyamet inancının yer aldığı İslamiyette reenkarnasyon inancı bulunmamaktadır. Ancak sapkın tarikatlardan olan Batınilikte Kur'an'da üstü kapalı ifadelerin yer aldığına inanılmaktadır. Bakara suresinin 28. ayeti de buna örnek gösterilmektedir. "Allah'ın varlığını nasıl inkâr ediyorsunuz ki, sizi ölü iken O diriltti, sonra yine sizi O öldürecek, yine sizi O diriltecektir; nihayet ahirette yalnız O’na döneceksiniz." şeklindedir. Bunun yanı sıra Vakıa suresinin 60 ve 61. ayetlerindeki şu ifadede reenkarnasyon konusunda örnek olarak gösterilmektedir. "Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez." Bu örnekler yalnızca Batıniliğe göre verilmektedir. Sünni inanışa göre reenkarnasyon olarak yorumlanmayan bu ayetler, yalnızca kıyamet ve ahiret hayatı olarak ifade edilmektedir.

Hinduizme göre reenkarnasyon: Asya'nın köklü inanışlarından olan Hinduizmde reenkarnasyon kavramı temel taşlardan birisidir. Hint geleneksel kültürü içerisinde de geniş yer bulan reenkarnasyon, Hinduizmden Türkçe'ye çevrilirken tenasüh olarak çevrilmektedir. Ancak bu durum tam anlamıyla reenkarnasyon kavramını karşılamamaktadır. Tenasüh kavramının açıklanmasında ruhların dünyaya gelip gitmeleri konusunda ceza veya ödül olduğu inancı vardır. Yani ruhlar dünyaya ödül veya ceza olarak yeniden gönderilirler. Ancak reenkarnasyonda ruhlar yeniden beden bulurken ceza veya ödül için bunun olmadığı görüşü vardır. Tenasüh inanışında insan ruhunun dünyaya ceza olarak hayvan bedeninde gelebileceği ifade edilmektedir.Ancak reenkarnasyon insan ruhun başka bir insan bedeninde yenide geri dönüşü olarak yorumlanmaktadır.

Gnostisizme göre reenkarnasyon: Anadolu, Ürdün ve Mısır'da ortaya çıkan Gnostisizm akımı reenkarnasyon inancını kabul eden akımlar arasında yer almaktadır.

Bu akıma göre reenkarnasyon ve ruhla ilgili çeşitli öğreti kalıplar bulunmaktadır. Bunlar;
  • Dinler hakikate ulaşmada yetersizdir.
  • Hakikat ruhsal yollarla edinilebilir.
  • Ruh ölümsüzdür ve dünyada hapsi hayatı yaşamaktadır.
  • Gerçek olan ruhsal yaşamdır.
Ruhsal gelişim için ruhsal alemden bilgi almak gerekmektedir. Bunlar doğrultusunda Gnostisisizm reenkarnasyonu açıklamaktadır. Bu akıma göre dünya hayatı kurtuluşa gitmek için bir araç olarak görülmektedir. Bu görüşe göre de kurtulanlar ruhlar alemine giderken, kurtulamayanlar kurtulana kadar dünyaya yeniden gelerek kurtulmaya çalışmaktadırlar.
  • Nors mitolojisine göre reenkarnasyon: Reenkarnasyon kavramı dünyadaki birçok kültürde az ya da çok etkisini göstermiştir. İskandinav kültürü de bunlardan birisidir. İskandinavya kültürü içerisinde yer alan Nors mitolojisinde reenkarnasyon üzerine bir destan metni bulunmaktadır. Edda Destanı olarak bilinen bu metinde destanın kahramanlarının yeniden doğmaları konusu da yer almaktadır. Bir aşk hikayesinin anlatıldığı bu destana göre İskandinav kültürü içerisinde ve bu mitolojide reenkarnasyon normal olarak karşılanmaktadır.
  • Katharlara göre reenkarnasyon: Batı oraya çıkan akımlardan birisi olan Katharizm akımında reenkarnasyon kabul edilen kavram ve inançlar arasında yer almaktadır. Katharlar Fransa'da etkin olan bir tarikattır. Bu tarikat 12 ve 13. yüzyıllarda batı Avrupa'yı etkilemişlerdir. Ancak butarikatın görüşleri kiliseler tarafından reddedilmiştir. Reenkarnasyon üzerinde de duran Katharlar, ruhun kurtuluşa ermesi için birden fazla dünyaya gelmesi gerektiğini söylemişlerdir.
Modern Dünyada Reenkarnasyon

Reenkarnasyon hakkında Rönesans dönemiyle birlikte yeni çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Özellikle Alman edebiyatında klasik dönem içerisinde büyük ilgi gören reenkarnasyon Goethe ve Lessing gibi büyük edebiyatçıların da ilgi alanlarına girmiştir. Bunların yanı sıra İrlandalı şair William Butler okült tezindeki reenkarnasyon teorisi sayesinde adını duyurmuştur.

Reenkarnasyon üzerine bilimsel anlamda da birçok araştırma yapılmıştır. Bu alanda en bilinen kişiler arasında yer alan ABD'li psikiyatrist Ian Stevenson, reenkarnasyon kavramının daha da popüler hale gelmesine neden olmuştur. Bu alanda 40 yıl kadar araştırma yapan Stevenson, geçmişini hatırladığını iddia eden 1000'den fazla çocuk üzerinde incelemeler yapmıştır. Son verilere göre de 2002 yılında incelediği vaka sayısı 2000'i geçmiştir. Yaptığı incelemeleri belgeleyen Stevenson, çocukların anlattıklarını doğrulamak adına ölen kişilere ait olguları da araştırmıştır. Bu araştırmalar sonucunda paralellikleri kanıtlanan olayları doğrulamıştır. Bunun yanı sıra ölen kişilerdeki herhangi yara ve ölüm izlerinin çocuklarda doğum lekesi olarak bulunabileceği üzerinde de duran Stevenson, bu konuda da araştırmalarını sürdürerek fotoğraflarla somut kaynaklar ortaya koymuştur. Araştırmalarından altı tanesine son yayımladığı kitabında da yer veren Stevenson, doğruladığı birçok incelemeyle reenkarnasyon konusunda dikkatleri çekmeyi başarmış bir bilim adamıdır.
Son Güncelleme : 21.11.2018 12:26:13
Reenkarnasyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Reenkarnasyon Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Reenkarnasyon"
Hinduizmden Türkçeye çevrilirken tenasüh olarak çevrilmektedir. Ancak bu durum tam anlamıyla reenkarnasyon kavramını karşılamamaktadır. Tenasüh kavramının açıklanmasında ruhların dünyaya gelip gitmeleri konusunda ceza veya ödül olduğu inancı vardır. Yani ruhlar dünyaya ödül veya ceza olarak yeniden gönderilirler. Ancak reenkarnasyonda ruhlar yeniden beden bulurken ceza veya ödül için bunun olmadığı görüşü vardır. Tenasüh inanışında insan ruhunun dünyaya ceza olarak hayvan bedeninde gelebileceği ifade edilmektedir.Ancak reenkarnasyon insan ruhun başka bir insan bedeninde yenide geri dönüşü olarak yorumlanmaktadır.
Cevheer . 27.07.2017
CEVAP YAZ
Sayfanızı yeni gördüm özlü ve tatminkar bir içeriğe sahip ancak reenkarnasyon konusunun burada oluş gerekçesini anlıyamadım,bunu hastalık olarakmı değerlendiriyorsunuz eğer öyle ise tedavi önerileriniz nerede.Birçok dini alan parantez içerisinde İslam dini dahil reenkarnasyonun etkisi altında kalmıştır şeklinde bir ifade kullanmışsınız bunun sehven yazıldığını ve bu ifadeyi düzelteceğinizi umuyorum .İslam inancında reenkarnasyon yoktur.Sizde bunu ifade etmişsiniz ama biraz aşağıda kaldığı ve gözden kaçarak yanlış bilgilenilmeye sebeb olabileceği için belirtmek istedim.Saygılarımla.
Suat . 12.02.2014
CEVAP YAZ
Psikolojik
Psikolojik
Psikolojik rahatsızlıklar, çeşitli nedenlerle kişinin düşüncesinde, ruh halinde yada davranışlarında sorun olması halidir. Ruh sağlığı ile Ruh hastalığı arasındaki fark nedir? Bazen cevap açıktır, bazen ise değil. Örneğin kafalarının içinde sesler...
Nevrotik
Nevrotik
Nevrotik, duygu bozukluğu yüzünden aşırı şefkat isteme, odaklanamama, güvensizlik, plan yapamama, düşmanca ve saldırgan tutumlar içinde olma, anormal seks davranışları, nefret, kin gibi kişiyi sağlıklı kişilerden ayıran tutum ve davranışlar sergileye...
Paranoya Belirtileri
Paranoya Belirtileri
Aşağıdakilerden en az dördünün olduğu ,genç erişkinlik döneminde başlayan ,başkalarının davranışlarını kotu niyetli şeklinde yorumlayıp, devamlı olarak güvensizlik ve kuşku duyma halidir. 1-Yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini söm...
Kişilik Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Kişilik bozuklukları, insanın davranışlarında uzun süreli bozukluklara sebep olan, çevresel veya kalıtsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen hastalıklardır. Modern psikolojide tanımlanmış birçok farklı türü vardır. Toplumda görülme sıklığı %6-1...
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar, Psikoloji insanın ruh halini tanımlayan ruh bilimidir. Duygu ve düşüncelerini dışarı belli edemeyen insanların belirli bir süre sonra kendi sorunlarını kafalarına takarak kendi içlerinde büyütmeleridir. Kişinin ev- sosyal haya...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşmak, kişinin günlük yaşamda kendi kendine konuşması her zaman bir hastalık olarak algılanmamalıdır. Bu kişinin stresten kurtulması için son derece faydalı olabilir. Ancak farklı türlerde geliştiğinden, tedavi edilecek kişiler iyi a...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani sinirlenme, insanları ani bir şekilde etkileyen, sebepsiz yere oluşan bir durumdur. Kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade edilen sinirlenme halinde vücutta fazla miktarda adrenalin salgılanır. Bu kişinin stres halini anlatır. Vücutta çok kısa b...
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir hastalığı belirtileri, sinir sistemi beyin, beyincik, kafa sinirleri, omurilik ile çevre sinirlerinden oluşmaktadır. Bu alanları etkileyen hastalıklar sinir hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Sinir sisteminin yapısında olan bozukluklar bedenin ...
Sinir Krizi
Sinir Krizi
Sinir krizi kişinin aşırı derecede sinirlenmesi ve gözü hiçbir şeyi görmeyecek kadar kendini kaybetmesi sonucunda oluşan durumudur. Sinir krizinin en temel nedeni kişinin aşırı derecede strese bağlı kalmasıdır. Sinir genellikle zararlı sonuçlara nede...
Paranoid Şizofreni
Paranoid Şizofreni
Paranoid şizofreni, toplumda yaygın olarak görülen şizofreni türüdür. Bu hastaların dengeli görünen kişiliklerinin altında yatan sorunlarının anlaşılması oldukça güçtür. Dışarıya belirti vermeden tüm sorunlarını içlerinde yaşarlar. Bu kişiler incelen...
Aşırı Sinirlilik
Aşırı Sinirlilik
Aşırı sinirlilik, bu sorunun yaşanması tek başına psikiyatrik bir bozukluk olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum bazı psikiyatrik bozuklukların belirtisi olarak kabul edilmelidir. Kişilerde bazı kişilik yapıları ve hastalıklar sinirli olmasına sebe...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, bir duyu organını uyarıcı bir nesne ya da uyarıcı başka bir etken olmadan, hissedilen bir duygunun varlığına inanma durumudur. Varsanı olarak ta tabir edilmektedir. Ruh hastalıkları alanında ve tifo, menenjit gibi hastalıklarda, yüksek ...

 

Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Kendi Kendine Konuşma
Ani Sinirlenme
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Krizi
Paranoid Şizofreni
Aşırı Sinirlilik
Halüsinasyon
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Anksiyete
Mutsuzluk
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Aşırı Heyecan
Şizofreni Belirtileri
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Histeri
Ölüm Korkusu
Paranoya Nedir
Duygular
Mitomani
Şizoid Kişilik Bozukluğu
Kaybetme Korkusu
Psikoloji Nedir
Stresle Başa Çıkma Yolları
Kendine Zarar Verme
Ket Vurma
Popüler İçerik
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid kişilik bozukluğu, bulunan kişiler sürekli şüphe içinde olan, tüm insanlara güvensizlik duyan özelliktedir. Çevresine düşmanca tavırlar sergi...
Anksiyete
Anksiyete
Anksiyete, insanların herhangi bir korku veya kaygı anında meydana gelen derin iç sıkıntısı olarak ifade edilmektedir. Anksiyete en küçük bir huzursuz...
Mutsuzluk
Mutsuzluk
Mutsuzluk, insanın kendini huzursuz, umutsuz ve karamsar hissetme halidir. Hayattan zevk alınmadığı, monotonluktan ve gündelik sorunlardan sıkıldığı...
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik kişilik bozukluğu bulunan kişiler, başkasının düşüncelerine ve isteklerine ilgisiz kalan kişilerdir. Kendini beğenmiş, başkalarının yaşattık...
Aşırı Heyecan
Aşırı Heyecan
Aşırı heyecan, bazı zamanlarda normal kabul edilse de, günlük yaşamı etkileyecek derecede yaşandığında bazı tedbirler alınarak önlenmesi gerekir. Heye...
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni, ile karşı karşıya kalan kişilerin Dünyaya bakış açısı normal kişilerden daha farklıdır. Şizofreni hastaları, var olmayan sesler duyar, haya...
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Panik Atakta Görülen Belirtiler
1. Çarpıntı, kalp atışlarını duyumsama, kalbin yerinden fırlayacakmış gibi olması, göğüste basınç bazen sol kola yayılan ağrı ve uyuşmalar... 2. Terl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019